A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки
Жашківської міської ради Черкаської області

БАСКЕТБОЛ

Дата: 26.06.2020 15:39
Кількість переглядів: 771

       Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

             відділ освіти Жашкіської міської ради

дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки

 

         Навчальна програма

               « БАСКЕТБОЛ»

                                     3 роки навчання

 

                      

 

     С.А.Сорокін –  методист дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки

 

 

 

                                             Жашків.2018 рік.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

З кожним роком учбові навантаження в школі збільшуються, а можливості активного відпочинку школярів обмежені. Дуже важливо, щоб після уроків дитина мала можливість зняти фізичну втому і емоційне напруження за допомогою занять в спортивному залі різноманітними рухливими і веселими, спортивними іграми.

Найбільш цікавою, динамічною і фізично різнобічною є гра БАСКЕТБОЛ, в якій розвиваються всі необхідні для здорового способу життя якості (витривалість, швидкість, сила, координація рухів, точність, спритність, стрибучість та ін.), а також формуються особисті якості дитини (комунікабельність, воля, цілеспрямованість, уміння працювати в команді).

     

 В іграх і діях із м’ячем  вдосконалюються навички більшості основних рухів. Ігри з м’ячем – це своєрідна комплексна гімнастика. В ході якої вихованці вправляються не тільки в киданні та ловінні м’яча, закиданні його в кошик, киданні на дальність і точність, але також в ходьбі, бігу, стрибках. Виконуються ці рухи в обстановці, яка постійно змінюється. Це сприяє формуванню у вихованців уміння самостійно застосовувати рухи в залежності від умов гри.

Вправи та ігри з м’ячем при відповідній організації їх проведення позитивно впливають на працездатність дитини. Вправи з м’ячем різної ваги і діаметра розвивають на тільки основні, але і дрібні м’язи обох рук, збільшують рухливість суглобів пальців і кистей. При ловінні і киданні м’яча дитина діє обома рукам. Це сприяє також гармонійному розвитку нервової системи і всього організму.

 

Актуальність програми «Баскетбол» полягає в залученні школярів до здорового способу життя, в профілактиці антисоціальної поведінки, в створенні умов для професійного самовизначення, творчої самореалізації особистості дитини, укріплення психічного і фізичного здоров’я. Вона враховує специфіку позашкільної освіти і охоплює значно більшу кількість бажаючих займатись цим видом спорту, ставлячи  посильні вимоги в процесі навчання. Дає можливість займатись баскетболом тим дітям, які ще не починали проходити розділ «баскетбол» в школі, а також приділяє увагу до питання виховання здорового способу життя.

 

Мета програми:  Створення умов для повноцінного фізичного розвитку і укріплення здоров’я вихованців засобом залучення до регулярних занять баскетболом, формування навичок здорового способу життя, виховання спортсменів-патріотів своєї школи, села, міста,  своєї країни.

Завдання програми

Освітні:

- Познайомити   вихованців  з  цікавим видом спорту БАСКЕТБОЛОМ, правилами, технікою, тактикою гри, правилами суддівства і організацією проведення змагань.     

- Поглиблювати і доповнювати знання, уміння і навички, отримані школярами на уроках фізкультури.

Розвиваючі:
-    Укріплювати опорно-руховий апарат дітей;
-    Сприяти різнобічному фізичному розвитку вихованців, укріплювати здоров’я, загартовувати організм;
-    Цілеспрямовано розвивати психологічні якості дитини;
-    Розширювати спортивний кругозір дітей.
В
иховні:
-    Формувати  дружний, згуртований колектив, здатний вирішувати поставлені завдання, виховувати культуру поведінки;

-    Прививати  любов і стійкий інтерес до систематичних занять фізкультурою і спортом;
-
    Пропагувати  здоровий спосіб життя, залучаючи сім’ї вихованців до проведення спортивних заходів і свят.

     Програма передбачає комплексні методики навчання, тренування і виховання, включає компоненти педагогічної діяльності, необхідні для успішного засвоєння вихованцями знань, формування рухових навичок, удосконалення фізичних можливостей та виховання почуття відповідальності учнів за свій фізичний стан, їх моральних і вольових якостей та мотивації до самовдосконалення.

     Навчальна програма реалізується у спортивних гуртках позашкільних навчальних закладів та спрямована на вихованців середнього та старшого шкільного віку, охоплюючи на початковому етапі 15 чоловік (група першого року навчання) та 12 чоловік  для груп 2–3-го  року навчання.

 Учні, які беруть участь у роботі гуртка, можуть бути різного віку.

Умови прийому до гуртка: в колектив приймаються всі бажаючі, які не мають протипоказань для занять спортом.

Форми організації навчання: командна, дрібними групами, індивідуальна.          

Форми проведення занять: тренувальні заняття, бесіди, змагання, тестування, спортивні конкурси, свята, перегляд змагань. Робота за програмою «Баскетбол» передбачає проведення ігор, спортивних конкурсів і змагань на майданчиках і в спортивному залі, використовуючи різний спортивний інвентар, м’ячі різного діаметру, кеглі, фішки і т.д.

      Зміст даної програми розраховано на систему дво-,  триразових занять на тиждень, загальним навантаженням  4-6 годин для  учнів 5-10 класів загальноосвітніх шкіл.

 

Програма передбачає 3 роки навчання:

 

1-й рік навчання  (початковий рівень)6 год на тиждень (216 год на рік);

2-й рік навчання (основний рівень) 6 год на тиждень (216 год на рік);

3-й рік навчання (основний рівень) – 6 год на тиждень (216 год на рік).

 

      Керівник гуртка має право варіювати кількість годин на вивчення будь-якого розділу, в залежності від рівня підготовки вихованців та матеріально-технічної бази навчального закладу.

     Навчальна робота в гуртку проводиться за програмою, яка містить матеріал теоретичних та практичних занять, інструкторської та суддівської практики. Теоретичні заняття проводяться 15-20 хвилин у вигляді бесід у процесі практичних занять. Виконання нормативного об’єму навчального часу досягається складанням часу навчальних занять та затратами часу на змагальну діяльність.      

Зміст програми має наступну структуру та включає слідуючи розділи: теоретичну, фізичну, технічну та тактичну  підготовку. При цьому велика увага приділяється вправам спеціальної фізичної підготовки баскетболіста та тактико-технічним діям.

Теоретична підготовка включає питання історії та стану сучасного баскетболу як в Україні, так і в світі, правил гри та змагань по баскетболу, техніки безпеки, а також питання, пов’язані з гігієнічними вимогами до занять баскетболом та вихованням морально-вольових якостей юних баскетболістів.

Фізична підготовка диференційована на вправи загальної та спеціальної підготовки. Технічна підготовка включає в себе основні технічні прийоми гри та володіння м’ячем: ведення та кидки м’яча, передачі, вправи з м’ячем та без м’яча.

Тактичні дії включають в себе індивідуальні, групові та командні дії гравців, як у нападі, так і в захисті.

     З метою диференційованого підходу до  оцінювання практичних навичок оволодіння технікою баскетболу, теоретико-методичних знань учнів пропонується  тестування. Контрольні вправи необов’язкові до виконання, але бажано для формування мотиваційного компоненту запропонувати їх на початку та наприкінці навчального року. Тестування проводять на початку навчального року в вересні-жовтні, потім в середині  в грудні-січні, і в кінці року в квітні-травні.  При виконанні контрольних вправ необхідно враховувати індивідуальні можливості вихованців.

Контрольні ігри проводяться регулярно в навчальних цілях як більш високий рівень навчальних ігор із завданнями. Крім того, контрольні ігри незамінні при підготовці до змагань.

Навчальний план і програма передбачає поглиблення та поширення знань, отриманих учнями на уроках фізичної культури, формування вмінь виконувати фізичні вправи, їх трансформацію в навички та об’єднання навичок в уміння.

Програма побудована за лінійно-концентричним принципом. Процес навчання йде за спіраллю. Баскетбол, як і багато інших видів спорту, потребує поступового переходу від простого до складного. Повертаючись до відомих уже тем, діти розширюють ті знання, що одержали раніше, закріплюють та удосконалюють практичні навички. Саме тому вважаємо доцільним використання цієї програми протягом трьох років навчання.

Форми підведення підсумків реалізації програми:

- Матчеві зустрічі, товариські ігри із командами аналогічного віку;

- Змагання шкільного, районного, обласного масштабів;

- Спортивні свята та конкурси.

   

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Перший рік навчання (вивчення та відпрацювання).

Основний рівень (144год)

 

Розділ, тема програми

Кількість годин

Всього

Теорія

Практика

Вступ

1

1

-

Розділ І. Загальні основи баскетболу

11

8

3

1.1. Вступний інструктаж. Інструктаж по ТБ і правилах поведінки. Досягнення українського баскетболу. Історія розвитку і становлення баскетболу в світі та в Україні. Поняття і терміни

3

3

-

1.2. Правила гри

4

2

2

1.3. Гігієна спортсмена, перша медична допомога

4

2

2

Розділ 2. Загальна фізична підготовка

60

-

60

Розділ 3. Спеціальна фізична підготовка

52

2

50

Розділ 4. Технічна підготовка

68

10

58

4.1. Ловіння і передача м’яча

8

2

6

4.2. Кидки м’яча в кошик

18

2

16

4.3. Техніка володіння  м’ячем (ведення, вибивання, перехват і т.д.)

18

2

16

4.4. Основні стійки, пересування, зупинки під час гри

16

2

14

4.5. Повороти і фінти (дриблінг)

8

2

6

Розділ 5.Тактична підготовка

16

4

12

5.1. Тактика гри в нападі

8

2

6

5.2. Тактика гри в захисті

8

2

6

Розділ 6. Ігрова підготовка. Навчальні ігри

8

-

8

                Всього годин:

216

22

194

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора