A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки
Жашківської міської ради Черкаської області

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО КЛУБУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЖАШКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата: 22.11.2022 10:19
Кількість переглядів: 100

 

 

 

 

 СХВАЛЕНО:

рішенням педагогічної ради,

протокол від 1.11.2022 № 4

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ДЮКФП

__________ Дмитро МАЗУР

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО КЛУБУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

ЖАШКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1.   Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЮКФП (далі – Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним  актом, який спрямовано на  забезпечення надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти, додержання правових, етичних норм всіма учасниками освітнього процесу.

Це Положення розроблено на виконання статті 42 Закону України «Про освіту»,  законів України «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права» на основі положень Конвенції ООН «Про права дитини» і відображає нормативні уявлення учасників освітнього процесу ДЮКФП про академічну культуру і доброчесність.

У цьому Положенні термін «академічна доброчесність» вживається у такому значенні:

«Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень»  (абзац 1 ст.42 Закону України «Про освіту»).

2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає (абзаци 2, 3 ст. 42 Закону України «Про освіту»):

-   посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

-   дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

-  подання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

-     контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

-     об’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.

3Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних / творчих завдань, завдань кваліфікаційного іспиту / тестування;

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

4Порушенням академічної доброчесності вважається (абзац 4 ст. 42 Закону України «Про освіту»):

академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;

вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.

{Частину четверту статті 42 Закону України «Про освіту» доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом № 463-IX від 16.01.2020}

5Дотримання принципів академічної доброчесності забезпечується шляхом:

-  дотримання норм чинного законодавства в галузі освіти;

-  дотримання норм чинного законодавства про захист авторських прав  на інтелектуальну власність при розробленні методичних матеріалів (правила цитування, посилання на джерела інформації при використанні ідей, тверджень, відомостей тощо) (ст. 69 «Права інтелектуальної власності та їх захист» Закону України «Про вищу освіту»)  

-   дотримання норм чинного законодавства про авторське право при підготовці художніх номерів (Закон України «Про авторське право і суміжні права» (ст. 50 «Порушення авторського права і суміжних прав»),

-  прийняття принципів академічної доброчесності всіма залученими до освітнього процесу (педагогічними працівниками, вихованцями, батьками та адміністрацією)

-   побудови взаємин між учасниками освітнього процесу на засадах поваги до особистості, академічної свободи, довіри, рівності у правах, недискримінаційності, незалежності; чесності, справедливості, відповідальності, підзвітності, прозорості, критичності;

-   інтегрування вивчення базових цінностей і засад академічної доброчесності в освітній процес творчих об’єднань

-   дотримання Статуту ДЮКФП;

-  вчасного, якісного та результативного виконання своїх функціональних обов’язків педагогічними працівниками;

-  реалізації принципів педагогічного піклування, чесного оцінювання;

-  моральний приклад дотримання академічної доброчесності педагогом;

- запобігання корупції та хабарництву;

- належне і прозоре використання батьківських внесків;

- колективної відповідальності за прийняття рішень;

-  створення Комісії з академічної доброчесності;

-  невідворотності настання відповідальності з підстав та в порядку,  визначених відповідно Законом України «Про освіту», іншими  та цим Положенням.

6. Механізмами забезпечення академічної доброчесності в ДЮКФП є:

-  введення в дію Положення про академічну доброчесність;

- організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності;

-  дотримання педагогічними працівниками етики та академічної доброчесності, умов даного Положення;

-  роз’яснювальна робота зі здобувачами освіти та їх батьками щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування тощо);

-  сприяння педагогічними працівниками дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти;

-  дотримання адміністрацією закладу політики та процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора