A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки
Жашківської міської ради Черкаської області

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ГУРТКІВ ДЮКФП.

 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

             відділ освіти Жашкіської міської ради

дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки

 

         Навчальна програма

   « АТЛЕТИЧНА ГІМНАСТИКА»

                                     3 роки навчання

P7080014

                      

 

     С.А.Сорокін –  методист дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки

 

 

                               Жашків.2018 рік.

 

 

                                  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Атлетизм – це напрямок фізичного виховання, що базується на використанні силових вправ із різними  обтяженнями (штанги, гирі, гантелі, тренажери тощо) та сприяє зміцненню здоров’я підлітків, учнівської молоді та дорослих. Заняття різними видами атлетизму сприяють подоланню недоліків фізичного розвитку, збільшенню працездатності та формуванню м’язової системи тіла.

Одним із напрямків атлетизму є атлетична гімнастика.

“Атлетична гімнастика” – це формування та розвиток фізичних можливостей м’язів тіла людини шляхом спеціальних методів тренувань та програм підготовки.

Фізичне виховання та спортивні тренування – це специфічний процес, до якого залучаються люди різного віку і через який досягаються важливі цілі та здійснюється функції фізичної культури і спорту. Фізичне виховання відіграє важливу роль у самореалізації підлітка.

Батьком сучасного “бодібілдингу” (з англ. побудова тіла) вважають Джо Уайдера – тренера та вихователя чемпіонів світу починаючи з 1936 року. Найбільшої масовості цей вид атлетизму набув на початку 80-х та наприкінці 90-х років ХХ століття.

Навчальна програма гуртка базується на методиках тренувань закордонних та вітчизняних фахівців: Д. Уайдера, П. Живори, А. Лапутина, А. Рахматова та інших.

Методики тренувань вище зазначених фахівців доповнюють одна одну.

 

Основна мета роботи гуртка – збереження і зміцнення здоров’я, розвиток та підвищення основних фізичних якостей вихованців, атлетична побудова груп м’язів їхнього тіла.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальна компетентність:  слідкувати за спортивними подіями у світі, знайомитися з видами атлетизму та іншими видами спорту, формувати особисте ставлення до здорового способу життя.

2. Практична компетентність: уміти самостійно виконувати фізкультурно-спортивні вправи та силові атлетичні вправи з обтяженнями, уміти самостійно виконувати програми атлетичних вправ на тренажерах та спецзасобах, самостійно складати графік тренувань та контролювати ЧСС і артеріальний тиск, дотримуватись вимог безпеки під час занять атлетичною гімнастикою.

3. Творча компетентність: набуття досвіду самостійного планування і складання програм  атлетичних вправ, навичок щодо знаходження в собі сил, енергії для самореалізації себе як творчої, всебічно розвинутої особистості.

4. Соціальна компетентність: здатність до співробітництва, соціальна активність, культура спілкування, свідоме ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбність, ініціативність, відповідальність), доброзичливість, вміння працювати в колективі.

 

Навчальна програма розроблена згідно рекомендацій наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України» від  22.07.2008 року за № 676.

 

Програма передбачає навчання дітей в групах початкового і основного рівнів протягом шести років: початковий рівень – 1-й рік навчання, основний рівень – 5 років навчання.

Навчальна програма розрахована на роботу з учнями віком від 13 до 18 років. Кількісний склад навчальної групи становить 10-15 вихованців.

На опрацювання навчального матеріалу відводиться наступна кількість годин:

1-6 роки навчання – 324 годин  (9 годин / тиждень).

Програма першого року навчання передбачає розвиток у вихованців пізнавального інтересу до історії виникнення атлетизму. Всебічного розвитку фізичних якостей за допомогою занять атлетичною гімнастикою.  Знайомство з основами тренувального процесу і виконанням програм атлетичних і фізичних вправ.

Програма  другого року навчання спрямовує діяльність гуртка на  більш глибоке вивчання основного курсу занять з атлетичної гімнастики,  знайомство з анатомічною структурою м’язової системи людини. Передбачає застосування доступних юному атлету параметрів тренувальної роботи і змагальної практики, розвиток його фізичних якостей і функціональних можливостей з урахуванням природного розвитку різних якостей і здібностей.

Програма третього і четвертого року навчання передбачає формування мотивації до цілеспрямованої спортивно-атлетичної підготовки. Підвищення рівня загальної, допоміжної і спеціальної підготовленості. Створення міцного фундаменту високої технічної підготовленості.

Програми п’ятого і шостого років навчання спрямовані на виконання основного курсу занять з атлетичної гімнастики на більш професійному рівні завдяки збільшенню кількості годин навчання. Передбачає різке збільшення частки спеціально-підготовчих та змагальних вправ. Відпрацювання тактичних варіантів, що у найбільшій мірі відповідають можливостям конкретного вихованця. Засвоєння спортсменом всього необхідного для ефективної підготовки до вищих досягнень комплексу знань, що потребує поряд з творчим спілкуванням з тренером, лікарями також самостійного творчого ставлення до занять спортом.

 

В основу викладання предмету покладені принципи доступності, поступового переходу від виконання простих фізичних вправ до складної програми атлетичних вправ.

 

Програма передбачає варіативність методів і форм навчання.

Програмою гуртка передбачені теоретичні й практичні заняття, що включають:

 • ознайомлення з видами атлетизму, протягом якого вихованці вивчають атлетичні вправи та досліджують їх значення у кожному виді спорту ;
 • оволодіння тренувальним темпом під час виконання фізичних та силових вправ;
 • послідовне дотримання і виконання відповідно до програми атлетичних вправ, що спрямовані на розвиток м’язової системи людини;
 • самоконтроль ЧСС ( частота серцевих скорочень) та артеріального тиску під час фізичних навантажень;
 • участь у змаганнях з атлетизму.

 

Для кращого засвоєння гуртківцями матеріалу доречно застосовувати різноманітні методи й методичні прийоми: бесіду, розповідь, демонстрацію та практичне виконання вправ, засоби наочного навчання.

Для більш успішного засвоєння матеріалу на заняттях використовують дидактичний матеріал: плакати із зображенням м’язової системи людини, схемами та малюнками виконання атлетичних та загальнорозвивючих вправ.

На початку кожного семестру учбового року гуртківці повинні  проходити медичний огляд та надавати керівнику медичну довідку  про стан свого здоров’я.

 

Заняття гуртка поділяються на періоди:

 • підготовчий  (знайомство з методикою тренування, роботою тренажерів, розминкою, виконання загальнорозвиваючих вправ);
 • основний  (спеціальна технічна та фізична підготовка шляхом виконання вправ на тренажерах та з допомогою обтяжень, виконання вправ у відповідності до найпоширеніших програм підготовки);
 • заключний  (підсумкове тестування, участь в змагання).

 

     Основне педагогічне навантаження на тиждень складає:

з тижневим навантаженням 9 годин :

 • фізичні та силові вправи, спрямовані на розвиток сили, швидкості, гнучкості – 3;
 • виконання вправ з допомогою обтяжень, на тренажерах – 3;
 • виконання вправ з допомогою обтяжень на тренажерах за програмою “суперсерій” – 3.

 

Заняття гуртка розподілені на частини, тривалість яких в хвилинах відповідає  віковим особливостям складу вихованців.

Перевірка та оцінювання знань й умінь вихованців здійснюється під час виконання ними практичних вправ відповідних програмі роботи гуртка з послідовним зростанням ваги обтяжень.

Підсумкові заняття в кінці кожного року навчання відображають зростання рівня фізичного розвитку вихованців за певний навчальний період.

Шестирічний термін навчання зазначений у програмі обумовлений тим. що оптимальний вік початку занять атлетичною гімнастикою складає 13-14 років, а найбільш сприятливе зростання м’язової системи у підлітків відбувається у період з 14 до 18 років. Юнаки, які займаються атлетизмом відрізняються від своїх однолітків кращими фізичними якостями. М’язова система підростаючого організму (людина продовжує рости до 25-26 років) потребує системного додаткового фізичного навантаження.

При збільшенні фізичних навантажень у програмі атлетичних вправ потрібно контролювати пульс та артеріальний тиск.

Плани і програми мають орієнтовний характер. Керівникові надається право,  ускладнюючи чи збільшуючи кількість виконання вправ та повторень, збільшувати чи зменшувати кількість годин та планувати окремі теми, не передбачені програмою.

 

Вихованці гуртка у період навчально-тренувального процесу беруть участь у змаганнях міського, обласного, Всеукраїнського рівнів з атлетизму (пауерліфтинг, армспорт, гирьовий спорт тощо) отримують спортивні розряди відповідно до норм і вимог Єдиної спортивної класифікації України.

Усі вихованці гуртка, які стали переможцями, призерами змагань або виконали норми з видів спорту та отримали спортивні розряди, мають залікові класифікаційні книжки спортсменів.

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

                               Початковий рівень. Перший  рік  навчання

 

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Розділ 1. Вступна частина

8

31

39

  1.1.Вступне заняття

1

2

3

  1.2.Харчування атлетів

1

2

3

  1.3.Пауерліфтинг, як вид спорту.

  Правила змагань

6

27

33

Розділ 2. Основний курс атлетизму. Програми вправ «суперсерії». Змагання з атлетизму

19

260

279

  2.1.Розминка.

  Загальнорозвиваючі вправи

1

2

3

  2.2.Заспокійливі вправи

1

2

3

  2.3.Адаптація до тренувань

1

2

3

  2.4.Адаптація до виконань вправ

  з обтяженнями

1

2

3

  2.5.Вправи спрямовані на

  збільшення об’єму та сили м’язів

3

36

39

  2.6.Вправи на розвиток сили,

  швидкості, гнучкості

3

36

39

  2.7.Суперсерії  (програма № 1)

3

57

60

  2.8.Суперсерії  (програма № 2)

3

57

60

  2.9.Суперсерії  (програма № 3)

3

57

60

  2.10.Участь у змаганнях з

  атлетизму

-

9

9

Розділ 3. Підсумок

1

5

6

  3.1. Залік

1

2

3

  3.2.Підсумкове заняття.

  Завдання на літній період

-

3

3

Разом

28

296

324

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Розділ 1. Вступна частина

 

1.1.  Вступне заняття (3год.)

Теоретична частина. Основна мета та завдання роботи гуртка на поточний навчальний рік. Ознайомлення з Інструкцією з охорони праці, ТБ та ППБ. Особиста гігієна під час занять атлетичною гімнастикою.

Інформаційна довідка щодо занять  згідно навчальної програми гуртка на поточний навчальний рік.

Практична частина. Огляд і підготовка тренажерів, спецзасобів.

1.2. Харчування атлетів  (3 год.)

Теоретична частина. Поняття про вживання корисної, енергоємної їжі. Вміст поживних речовин і  мінералів в харчах. Графік і режим харчування атлетів у період тренування.

Практична частина. Складання меню та графіку режиму харчування атлета.

1.3. Пауерліфтинг, як вид спорту. Правила змагань (33 год.)

Теоретична частина. Пауерліфтинг як не олімпійський вид спорту. Правила змагань. Поняття про станову тягу, присідання зі штангою та техніка їх виконання.

Практична частина. Виконання вправ: «станова тяга», присідання зі штангою та одноразовий жим штанги лежачи максимальної ваги.

 

Розділ 2. Основний курс атлетизму. Програми вправ «суперсерії».

Змагання з атлетизму (264 год.)

 

2.1. Розминка. Загальнорозвиваючі вправи (3 год.)

Теоретична частина. Місце розминки у загальному процесі тренування. Повторення елементів розминки. Нові елементи розминки.

Практичні частина: Виконання загальнорозвиваючих розминочних вправ. Поетапне виконання нової розминочної програми перед виконанням силових вправ.

2.2. Заспокійливі вправи (3 год.)

Теоретична частина. Місце заспокійливих вправ у тренувальному процесі. Загальна програма нових заспокійливих вправ та час їх виконання. Особиста гігієна спортсмена.

Практична частина. Виконання нового комплексу заспокійливих вправ.

 

 

2.3. Адаптація до тренувань (3 год.)

Теоретична частина. Повторення інформації про тривалість адаптаційного періоду, контролю ЧСС та артеріального тиску. Графік реакції ССС на фізичне навантаження. 

Практична частина. Визначення типу реакції на фізичне навантаження.  Демонстрація нових рекомендованих силових вправ для  перших занять. Практичне виконання  кожної вправи, в одному підході з рекомендованим повтором.

Дотримання адаптаційних рекомендацій під час тренувань.

2.4. Адаптація до виконання вправ з обтяженнями (3год.)

Теоретична частина. Повторення інформації про тривалість адаптаційного періоду атлетів. Ознайомлення з адаптаційною програмою вправ з обтяженнями. Адаптаційний період. Частота серцевих скорочень (ЧСС). Артеріальний тиск.

Практична частина. Виконання короткої програми вправ з обтяженнями. Перевірка правильності виконання атлетичних вправ. Дотримання адаптаційних рекомендацій під час тренувань.

Вимірювання ЧСС. Вимірювання артеріального тиску.

2.5. Вправи спрямовані на збільшення об’єму та сили м’язів  (39 год.)

Теоретична частина. Повторення комплексу вправ, що спрямовані на збільшення об’єму та сили м’язів з дотриманням методики їх виконання. Ознайомлення з новою програмою рекомендованих вправ.

Практична частина. Розминка перед виконанням силових вправ.  Практичне виконання програми вправ на збільшення об’єму та  сили м’язів.

Вправи із застосуванням методу спротиву. Виконання вправ спротиву із застосуванням джгутів або еспандерів. Контроль ЧСС.

2.6. Вправи на розвиток сили, швидкості, гнучкості (39 год.)

Теоретична частина. Перелік нових  вправ, спрямованих на розвиток сили, швидкості гнучкості. Ознайомлення з новими спецзасобами під час виконання вправ.

Практична частина. Виконання рекомендованих вправ на розвиток сили, швидкості та гнучкості. Аналіз виконання вправ та корекція помилок при їх виконанні. Контроль ЧСС.

2.7. Суперсерії,  перша програма вправ (60 год.)

Теоретична частина. Програма “суперсерій” атлетичних вправ № 1 для верхньої та нижньої частини тіла. Послідовність виконання двох вправ підряд без перерви.

Практична частина. Розминка. Виконання програми “суперсерій” атлетичних вправ № 1 для верхньої та нижньої частини тіла. Контроль артеріального тиску, записи у графіку реакції ССС на навантаження.

Заспокійливі вправи. Аналіз виконання вправ.

2.8. Суперсерії,  друга програма вправ (60 год.)

Теоретична частина. Програма “суперсерій” атлетичних вправ № 2 для верхньої та нижньої частини тіла. Послідовність виконання двох вправ підряд без перерви.

Практична частина. Розминка. Виконання програми “суперсерій” атлетичних вправ № 2 для верхньої та нижньої частини тіла. Контроль ЧСС, записи у графіку реакції ССС на навантаження. Контроль артеріального тиску.

Заспокійливі вправи. Аналіз виконання вправ.

2.9. Суперсерії,  третя програма вправ (60 год.)

Теоретична частина. Програма “суперсерій” атлетичних вправ № 3 для верхньої та нижньої частини тіла. Послідовність виконання двох вправ підряд без перерви.

Практична частина. Розминка. Виконання програми “суперсерій” атлетичних вправ № 3 для верхньої та нижньої частини тіла. Контроль ЧСС та артеріального тиску, записи у графіку реакції ССС на навантаження.

Заспокійливі вправи. Аналіз виконання вправ.

2.10. Участь у змаганнях з атлетизму (9 год.)

Практична частина. Психологічна підготовка спортсменів. Участь у змаганнях з атлетизму.

 

Розділ 3. Підсумок (6 год.)

 

3.1. Залік (3 год.)

Теоретична частина. Перевірка рівня засвоєння теоретичних знань.

Практична частина. Виконання силових атлетичних вправ (суперсерії)

одноосібно та з допомогою партнера.

3.2.Підсумкове заняття (3 год.)

Теоретична частина. Аналіз результатів навчально-виховного процесу гуртка: рівня знань та технічної майстерності під час виконання залікових силових вправ. Підведення підсумку участі у змаганнях з атлетизму тощо. Базова програма атлетичних вправ на літній період.

Контрольні питання відповідно до викладених тем.

Практична частина. Загальнорозвиваючі вправи розминки: жим штанги лежачи, виконання станової тяги і присідання зі штангою. Оцінювання рівня знань та технічної майстерності під час виконання залікових силових вправ.

Участь у змаганнях з атлетизму (армспорт, пауерліфтинг тощо).

Опрацювання базової літньої програми атлетичних вправ. Індивідуальні домашні завдання на літній період.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

реалізації програми

 

Вихованці мають знати:

 • визначення пауерліфтингу, як не олімпійського виду спорту, правила проведення змагань з пауерліфтингу;
 • комплекс силових вправ “станова тяга” і “присідання зі штангою”;
 • м’язову систему людини та вплив фізичних навантажень на неї;
 • комплекс вправ для самостійного виконання силових вправ та вправ з обтяженнями;
 • види фізичних навантажень, ЧСС;
 • індивідуальні показники силового навантаження;
 • програму вправ - “суперсерії”;
 • правила техніки безпеки під час занять у тренажерній кімнаті та спортивному залі при використання  обтяжень та іншого спортивного знаряддя;
 • правила техніки безпеки та протипожежної безпеки, правила з охорони праці та заходи безпеки під час занять і проведення масових заходів;
 • тренувальний темп при виконанні силових атлетичних вправ;
 • обладнання для вимірювання ЧСС та артеріального тиску (секундомір і тонометр).

 

Вихованці мають вміти :

 • виконувати атлетичну розминку та заспокійливі вправи;
 • дотримуватися тренувального темпу;
 • вимірювати та контролювати ЧСС;
 • вимірювати та контролювати артеріальний тиск;
 • самостійно планувати програми та виконувати вправи на тренажерах;
 • виконувати вправи з обтяженнями з допомогою партнера;
 • виконувати програму вправ “суперсерії”;
 • технічно вірно виконувати станову тягу, присідання зі штангою.

 

Вихованці мають набути досвіду:

-    режиму тренувань та відпочинку;

-    дотримання раціону харчування атлета;

-    підготовки тренажерів, спецзасобів до виконання програми вправ;

-    самостійної страховки партнера;

-    виконання вправ «суперсерій» на основні м’язові групи;

-    самоконтролю під час тренування;

-    психофізичної підготовки до участі у змаганнях з атлетизму;

-    надання першої (долікарської) медичної допомоги;

-    догляду за спецзасобами (тренажерами).

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Андрощук  Н.І.  Основи здоров’я і фізична культура : теоретичні відомості  /

Н.І. Андрощук. – Т.: Тернопіль, 2006. – 24-62 с. 

 1. Арєф’єв В.Г. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) : навчальний посібник для студентів НЗ ІІ-ІV рівнів акредитації / В.Г. Арєф’єв, Г.А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 384 с.
 2. Атлетическая підготовка : навчальний посібник / авт. колектив : В. Грубешев, М. Кончик, В. Федоренко [та ін.] ;  за заг. ред. С. Сич. – М. : БНТУ, 2012. – 132 с.
 3. Вайнбаум Я.В.  Гигиена физического воспитания и спорта : посібник / Я.В. Вайнбаум– М.: АСАDЕМА, 2001.– 128 с.
 4. Волков В.М.  Спортивный отбор : посібник / В.М. Волков, В.П. Филин. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 126 с. 
 5. Гусев И.Е. Рельефные мышцы за 36 занятий : посібник /  І.Є. Гусев. – М.: Харвест, 2006. – 112 с.
 6. Даубарас Е. Арнольд Шварцнегер рекомендует : посібник / Е. Даубарас. – Клайпеда : Федерация культуризма, 1989. – 114 с. 
 7. Дворкин Л.В. Силовые единоборства. Атлетизм, культуризм, пауэрлифтинг,

     гиревой спорт : навчально-методичний посібник /  Дворкин Л.В. – М.

     Физкультура и спорт, 2001. –  194 с.

 1. Живора П.В. Армспорт :  техника, тактика, методика обучения / П.В. Живора, А.И. Рахматов. – М.: АСАDЕМА, 2001.– 112 с.
 2. Книга вчителя фізичної культури : додаткові матеріали для організації роботи вчителя / авт. колектив : С. Операйло, В. Єрмолаєва, Л. Іванова [та ін.] ;  за заг. ред. В. Батурліна. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 560 с.
 3. Коробейников Н.К. Физическое воспитание : учбовий посібник для навчальних закладів / Н.К. Коробейников, А.А. Михеев, И.Г. Николенко. – М.: Высшая школа, 1989. – 384 с.
 4. Лапутин  А.Н. Атлетична гімнастика : учбово-методичний посібник / А.Н. Лапутин. – К.: Здоровье, 1990. – 176 с.
 5. Остапенко Л.А. Атлетическая гимнастика :  учбово-методичний посібник / В.Г. Фохтин. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 92 с.
 6. Платонов В.Н. Подготовка юного спортсмена : учбовий посібник / В.Н  Платонов, К.П. Сахновский К.П.  – К. : Радянська школа,1988. – 158 с.
 7. Плехов В.І. Оздоровча атлетика для новачків : учбово-методичний посібник / – Д.: Донецк, 2005. – 142 с.
 8. Самусев Р.П.  Атлас анатомии человека : посібник / Р.П. Самусев, В.Я. Липченко – М.: Мир и образование, 2002. – 542 с.
 9. Уайдер  Д. Как тренируются звезды : учбово-методичний посібник / Д. Уайдер.  – М.: Физкультура и спорт, 1997. – 54 с.
 10. Уайдер Д. Система строительства тела : учбово-методичний посібник / Д. Уайдер. – М.: Физкультура и спорт, 1997. – 113 с.
 11. Фізична культура 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-практичне видання / авт. колектив : В. Єрмолаєва, М. Зубалій, М. Іванова [та ін.] ;  за заг. ред. С. Дятленко. – К. : Ірпінь, 2005. – 272 с.
 12. Фохтин В.Г. Атлетическая гимнастика без снарядов : учбово-методичний посібник / В.Г. Фохтин. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 77 с.

 

 

ДОДАТОК

 

Терміни і поняття

 

1) Адаптація – пристосування організму до навколишнього середовища. В атлетизмі - до виконань спеціальних фізичних вправ.

2) “Анаболіки” – анаболічні стероїди (АС), медичні препарати, аналоги чоловічого статевого гармону тестостерону.

3) Армспорт- боротьба руками на столі.

4) Батерфляй – зведення рук на тренажері або з гантелями.

5) Біцепс – двоголовий м’яз плеча.

6) Бодібілдинг – з англійської буквально “побудова тіла”. Термін відображає систему фізичних вправ.

7) Валеологія наука про індивідуальне здоров’я людини, його формування, збереження, зміцнення та відновлення.

8) Дельта – дельтовидний м’яз.

9) Застій – вимушений або запланований термін пропущених тренувань.

10) Квадрицепс – чотириголовий м’яз стегна.

11) Кроссовер – зведення рук на блоках.

12) Меню – рекомендовані вправи на групи м’язів на деякий час.

13) Міологія – розділ анатомії, який вивчає скелетні м’язи.

14) Пауєрлифтінг – атлетичне силове триборство.

15) Підхід – заплановане виконання атлетичної вправи, та кількість повторень в ньому.

16) Повторення – виконання однієї вправи в одному підході.

17) Пуловер – опускання обтяжень за голову лежачи на спині з прямими руками.

18) Релаксація – розслаблення м’язів або нервової системи.

19) ССС – серцево-судинна система.

20) Стречинг -  система спеціальних вправ для розтягування м’язів та збільшення рухливості у суглобах.

21) Суперсерія (суперсет) – виконання двох вправ спрямованих на тренування  однієї частини тіла без перерви.

22) Тренажер – спеціальний засіб для виконання фізичних вправ з обтяженнями.

23) Трисет – сполучення трьох вправ на одну групу м’язів, вони виконуються  послідовно одна за одною без перерви.

24) “Трицепс” – триголовий м’яз плеча.

25) Фляшинг – послідовне виконання різних вправ для однієї групи м’язів.

26) Французький жим – розгинання рук з обтяженнями з-за голови стоячи, сидячи, лежачи.

27) Хват – положення утримання грифу штанги руками.

28) ЧСС – частота серцевих скорочень.

29) Шраги – підйом плечей з обтяженнями в руках.

30) Ендоморф – тип будови тіла, який схильний до повноти.

31) Ектоморф – тип будови тіла, який схильний до худорлявості.

 

__________________________________________

 

Дата: від до Скинути

ПІШОХІДНИЙ ТУРИЗМ

                    Навчальна програма для гуртка                              “Пішохідний туризм”  

15:48 26.06.2020

БАСКЕТБОЛ

       Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

15:39 26.06.2020

ЛІКУВАЛЬНА ГІМНАСТИКА

Навчальна програма з позашкільної освіти оздоровчого напряму «Лікувальна гімнастика»

14:58 26.06.2020

ДЗЮДО

Навчальна програма з позашкільної освіти спортивного напряму «Боротьба дзюдо» початкового, основного та вищого навчальних рівнів для вихованців молодшого, середнього та старшого шкільного віку (І- ІV років навчання)

14:58 26.06.2020

ШАХИ

Навчальна програма з позашкільної освіти

14:56 26.06.2020

КІННИЙ СПОРТ. ВЕРХОВА ЇЗДА.

 Навчальна програма з позашкільної освіти фізкультурно-спортивного профілю «Верхова їзда» 3 роки навчання                                                                       ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

14:40 26.06.2020

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора