A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки
Жашківської міської ради Черкаської області

Статут ДЮКФП

 

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                             Наказом  № 40-ОД  від  « 27»  03. 2018 року

                                                             Начальник  відділу освіти

                                                             Жашківської міської ради

                                                             ___________ В.М.Савицька

        

 

СТАТУТ

 

ЖАШКІВСЬКОГО ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО КЛУБУ

ФІЗИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ ЖАШКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

          ПРИЙНЯТО

          Загальними зборами трудового колективу

          Протокол від « 5»  березня 2018 року № 1

 

 

2018 р

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки є закладом позашкільної освіти, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Жашкова та є правонаступником дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки відділу освіти Жашківської районної державної адміністрації.

1.2.Повна назва:  Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки Жашківської міської ради Черкаської області.

Скорочена назва:  ДЮКФП.

Код ЄДРПОУ 25922373

1.3. Юридична адреса: 19200, Черкаська область

                                     м. Жашків вул. Соборна,56

                                      телефон 6-07-28

місце знаходження:  Черкаська область, м. Жашків, вул. Миру, 11

1.4.Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки має печатку та штамп встановленого зразка, Код ЄДРПОУ, самостійний баланс, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, може мати власну символіку, може відкривати рахунки в установах банків.

1.5.Засновником (власником) ДЮКФП є Жашківська міська рада.

 

1.6.Діяльність ДЮКФП будується на принципах:

 • доступності позашкільної освіти всім громадянам України ;
 • гуманізму;
 • демократизму;
 • взаємозв’язку розумового, морального, фізичного, естетичного виховання;
 • добровільності вибору форм позашкільного навчання і видів діяльності;
 • науковості, світського характеру освіти;
 • правового і соціального захисту вихованців у їх прагненні довільного, різнобічного розвитку особистості.

1.7.Основними завданнями діяльності ДЮКФП є:

 • виховання громадянина України;
 • виховання поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу;
 • залучення дітей та учнівської молоді до систематичних занять фізкультурою і спортом;
 • здійснення фізкультурнооздоровчої і виховної роботи;
 • здійснення фізкультурнооздоровчої  роботи, направленої на зміцнення здоров’я дітей та їх всебічний фізичний розвиток;
 • забезпечення придбання вихованцями знань в області гігієни, першої медичної допомоги і оцінки фізичного стану;

 

1.8.ДЮКФП у своїй діяльності керується  Конституцією України,  Законами України «Про освіту»,  «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад,  іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої  влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та власним статутом.

1.9.ДЮКФП взаємодіє із закладами освіти, школами-інтернатами, дитячими будинками, закладами загальної середньої освіти, профтехучилищами, закладами дошкільної освіти  і виконує такі функції:

 • проводить широку культурноосвітню роботу серед школярів та учнівської молоді;
 • формує і розвиває інтереси та здібності вихованців, сприяючи всебічному розвитку їх особистості;
 • проводить спортивномасову роботу;
 • здійснює фізкультурнооздоровчу роботу;   
 • сприяє розвитку Олімпійського руху в Україні, підготовці збірних команд для участі в обласних змаганнях, створенню місцевих громадських спортивних секцій;
 • є регіональним, організаційнометодичним центром в наданні всебічної допомоги школам, в організації позакласної та позашкільної роботи з фізичної культури.
  1. ДЮКФП самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.
  2. Навчання та виховання у ДЮКФП ведеться державною мовою.
  3. ДЮКФП несе відповідальність перед особою, суспільством та державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних  стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.
  1. ДЮКФП має право:
 • проходити в установленому порядку державну атестацію;  
 • визначати форми, методи і засоби організації освітнього, фізичнооздоровчого процесу за погодженням із власником;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні  робочі навчальні плани, програми;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 •  володіти і розпоряджатися рухомим та нерухомим майном у порядку встановленому законодавством України, відповідно до цього Статуту.
 • отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні та використанні власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу, мережу спортивнооздоровчих підрозділів.
 • порушувати перед Черкаським обласним відділенням Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства  освіти і науки України клопотання щодо присвоєння спортивних і почесних звань працівникам ДЮКФП.
  1. Медичне обслуговування вихованців та відповідні умови для його організації забезпечується засновником.
  2. В ДЮКФП створюється і функціонує методичне об’єднання керівників гуртків.
  3. Взаємовідносини ДЮКФП з юридичними  і фізичними особами визначається угодами, що складені між ними.

 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. ДЮКФП планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного плану та календарного плану спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи ДЮКФП, визначаються перспективи його розвитку.

ДЮКФП планує свою роботу самостійно відповідно до річного плану роботи, погодженого з відділом освіти Жашківської міської ради.

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України.

Робочий навчальний план ДЮКФП  затверджується відділом освіти Жашківської міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад занять та режим роботи.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану керівники гуртків самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття позашкільної освіти на рівні державних стандартів.

2.4. ДЮКФП здійснює освітній процес за денною формою навчання.

2.5. Зарахування вихованців до ДЮКФП здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для дошкільнят-заяви батьків) та з письмового дозволу лікаря поліклініки по місцю проживання.

У випадку вибуття вихованця з групи керівник гуртків доукомплектовує групу в місячний термін.

2.6.Обсяг педагогічного навантаження у ДЮКФП визначається його директором згідно із законодавством.

  Перерозподіл та зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється керівником ДЮКФП у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням чинного законодавства.

2.7. Навчальні заняття розпочинаються з 01 вересня.

2.8.Гуртки ДЮКФП класифікуються за двома напрямками:

- групи загальної фізичної підготовки;

- групи спеціальної фізичної підготовки.

Діяльність гуртків спрямована на розвиток фізичних і спортивних якостей вихованців, зміцнення їх здоров’я, виявлення здібних та обдарованих дітей і набуття ними знань з загальної фізичної та технічної підготовки, знань і навичок по теоретичній і спеціальній фізичній підготовці з окремого виду спорту, участь вихованців у змаганнях, турнірах, матчевих зустрічах.

2.9. Тривалість одного заняття в гуртках загальної фізичної підготовки становить для дітей:

віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

старшого віку - 45 хвилин.

 

Тривалість одного заняття в гуртках загальної фізичної підготовки не повинна перевищувати 2-х академічних годин, в гуртках спеціальної фізичної підготовки - 3-х годин.

2.10. Щоденна кількість і послідовність навчально-тренувальних занять визначається розкладом, погодженим радою ДЮКФП і затверджується директором.

Для підготовки команд і вихованців, допущених до участі у Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях, клуби мають право в межах виділених коштів на навчальну роботу проводити навчально-тренувальні збори тривалістю до 12 днів – до Всеукраїнських змагань і до 18 днів – до Міжнародних змагань. Для фінансування навчально-тренувальних зборів та змагань використовувати кошти спонсорів, інших джерел.

2.11. У ДЮКФП визначення рівня досягнень учнів здійснюється на основі прийняття контрольних нормативів, результатів участі в змаганнях, підготовки із числа гуртківців спортсменів – розрядників.

Ведеться систематичний облік результатів по загальній і спеціальній фізичній, технічній, теоретичній, спортивній підготовці вихованців (о с о б и с т а  картка учня).

У документі про позашкільну освіту відображається рівень досягнень спортивних результатів і фізичної підготовленості.

2.12. Порядок переведення учнів в групи наступного року навчання і випуск гуртківців здійснюється на підставі перевідних і випускних контрольних нормативів за рішенням педагогічної ради клубу.

2.13. Вихованцям, які успішно пройшли етапи підготовки в клубі, видається свідоцтво з відображенням рівня досягнутих спортивних результатів і фізичної підготовленості.

Випуск учнів оформляється наказом директора клубу.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками навчально-тренувального, освітнього процесу в дитячо-юнацькому клубі фізичної підготовки є:

        - вихованці,

        - директор, заступник директора по навчально-виховній (методичній)

          роботі,

        - керівники гуртків,

        - інші працівники, батьки або особи, що їх замінюють.

 

3.2. Права і обов’язки вихованців, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Вихованці мають гарантоване державою право:

        - займатися в одному або в двох гуртках клубу,

        - брати участь в обговоренні відповідних питань на зборах членів гуртка,клубу,

        - брати участь в роботі органів громадського самоврядування клубу,

        - безкоштовно користуватися під час навчально-тренувальних занять, змагань і виступах, що проводяться на базі клубу та інших закладів, інвентарем, обладнанням, спортивною формою,взуттям, в межах фінансування, виділеного на ці цілі,

        - за успіхи в освітньому процесі, змаганнях, виступах нагороджуються грамотами, цінними подарунками іт.д.,в межах фінансування, виділеного на ці цілі,

        - на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність,

        - на безпечні і нешкідливі умови тренування та праці.

3.4. Вихованці зобов’язані:

        - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками,

підвищувати загальнокультурний рівень,

        - дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку,

        - бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна,

        - постійно підвищувати свою теоретичну, технічну,  загальну і

спеціальну фізичну підготовку,

        - виконувати плани групових та індивідуальних занять,

        - виконувати спортивний режим і гігієнічні вимоги,

        - систематично вести щоденник самоконтролю,

        - поєднувати заняття фізкультурою з успішним навчанням у школі,

        - систематично відвідувати навчально-тренувальні заняття,

        - брати активну участь у фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах,

        - дотримуватись вимог медичного контролю, проходити медичний огляд

3.5 Педагогічним працівником ДЮКФП може бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в позашкільних навчальних закладах. Педагогічним працівником ДЮКФП може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу.

3.6. Прийняття на посаду й звільнення з посади педагогічних та інших працівників, та трудові відносини, що виникають у процесі виконання трудових обов’язків працівниками врегульовуються нормами чинного законодавства України про працю, Законом України «Про позашкільну освіту» та цим Статутом.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

        - захист професійної честі, гідності,

        - самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для  здоров’я вихованців,

        - участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу,

        - проведення в установленому порядку науково-дослідницької,експериментальної роботи,

        - виявлення педагогічної ініціативи,

        - позачергову атестацію, згідно з вимогами чинного законодавства,

        - підвищення кваліфікації, перепідготовку       

 

     Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Керівники гуртків зобов’язані:

        - нести відповідальність за життя і здоров’я дітей,

        - комплектувати групи гуртків, згідно вимог чинного законодавства,

        - проводити виховну і навчально-тренувальну роботу з гуртківцями,

        - виконувати навчальні програми,

        - здійснювати контроль за своєчасним проходженням медогляду учнів,

        - слідкувати за дисципліною і контролювати відвідування,

        - забезпечувати безпеку проведення занять і додержування санітарно-гігієнічних вимог,

        - вести систематичний облік результатів по загальній і спеціальнійфізичній, технічній, теоретичний і спортивній підготовці вихованців (особиста картка учня),

        - систематично підвищувати свою кваліфікацію,

        - брати участь в методичних семінарах з питань сучасної методикинавчання і тренування,

        - надавати практичну допомогу закладам загальної середньої освіти в організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи, проведенняспортивних заходів,

        - використовувати найбільш ефективні і цікаві форми та методи проведення занять,

        - проводити оздоровчу, спортивно-масову роботу в групах,

        - дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність   вихованця,

        - захищати дітей від будь-яких форм фізичного чи психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків,тютюну, інших шкідливих звичок,

        - постійно підвищувати педагогічну майстерність, загальну культуру, виконувати Статут клубу, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору,

        - виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів управління освітою,

        - брати участь у роботі педагогічної ради клубу.

3.9. Батьки вихованців та особи, які їх заміняють мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування ДЮКФП;

- звертатися до органів управління освітою, директора ДЮКФП та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності ДЮКФП;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ДЮКФП;

- захищати законні інтереси вихованців в органах громадського самоврядування ДЮКФП та у відповідних державних, судових органах.

3.10. У ДЮКФП обов’язково проводиться атестація керівників гуртків. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11. Керівники гуртків, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

Дата: від до Скинути

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора