A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки
Жашківської міської ради Черкаської області

УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

                           

1. Управління ДЮКФП здійснюється його власником– Жашківською міською радою або уповноваженим ним органом.

До виключної компетенції засновника (власника) належить:

- утворення, реорганізація, ліквідація ДЮКФП;

- затвердження Статуту ДЮКФП та змін до нього;

- затвердження обсягу фінансування ДЮКФП;

- формування, затвердження та зміна розміру статутного фонду ДЮКФП;

- розпорядження рухомим та нерухомим майном, що перебуває у власності засновника (власника) та користуванні ДЮКФП;

- затвердження структури та чисельності ДЮКФП;

- інші повноваження, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

2. Безпосереднє керівництво ДЮКФП здійснює директор, яким може бути громадянин України, що має вищу  освіту, вільно володіє державною мовою, має організаційні здібності, фізичний та психологічний стан якого не перешкоджає виконанню посадових обов’язків, і стаж педагогічної роботи не менше як три роки.

Керівник призначається на посаду та звільняється з посади у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом.

3. Директор, його заступник, педагогічні та інші працівники ДЮКФП призначаються на посади відповідно до законодавства.

4. Директор  ДЮКФП:

- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і

  розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового

  рівня працівників.

- організовує освітній процес.

- забезпечує контроль за виконанням планів і програм, якістю знань, умінь, навичок з теоретичної, загальної фізичної і соціальної підготовки вихованців,

- створює належні умови для здобуття позашкільної освіти,

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки.

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДЮКФП,

- організовує виконання кошторису доходів і видатків, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства,

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам клубу відповідно до законодавства,

- представляє ДЮКФП в усіх підприємствах, установах та  організаціях і відповідає перед власником за результати діяльності закладу.

 

- дає дозвіл на участь діячів науки, видатних спортсменів, працівників підприємств, установ в освітньому процесі,

- забезпечує право на захист вихованців від будь-яких форм фізичного або психічного насильства,

- видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження і контролює їх виконання,

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників клубу,

- затверджує посадові обов’язки працівників ДЮКФП, правила внутрішнього трудового розпорядку із погодженням профспілкового комітету.

5. Директор є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління ДЮКФП.

6. Педагогічна рада ДЮКФП розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-тренувального, виховного процесу, планування та режиму роботи клубу,

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження досягнень науки і передового педагогічного досвіду,

- підсумки фізкультурно-оздоровчої роботи, направленої на зміцнення здоров’я дітей,

- переведення гуртківців до наступного року навчання, випуск гуртківців та присвоєння спортивних розрядів, звань громадський інструктор і юний суддя,

- моральне та матеріальне заохочення вихованців та керівників гуртків.

7. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб ДЮКФП.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше двох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-тренувального процесу.

8. Вищим органом громадського самоврядування ДЮКФП є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні  збори:

- обирають раду ДЮКФП, її голову, встановлюють термін їх повноважень,

- заслуховують звіт директора і голови ради,

розглядають питання навчально-тренувальної, методичної, фінансово-господарської, спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи,

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників,

9. В період між загальними зборами діє рада ДЮКФП.

9.1.  Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу,

- об’єднання педагогічного колективу, вихованців, батьків, громадськості щодо розвитку клубу,

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління,

- підвищення ролі громадськості у вирішені питань пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу,

- розширення колегіальних форм управління клубом.

Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчального процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями,

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку клубу та сприяння навчально-тренувальному, спортивно-масовому, оздоровчому процесам,

- формування навичок здорового способу життя,

- створення належного педагогічного клімату в клубі,

- сприяння залученню дітей до систематичних занять фізкультурою і спортом, їх фізичному розвитку,

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення тренування гуртківців, творчих пошуків роботи керівників гуртків,

- стимулювання роботи, спортивних досягнень працівників та вихованців,

4.9.3. Рада  ДЮКФП:

- організовує виконання рішень виконавчих зборів,

- вносить пропозиції щодо зміни типу, Статуту,

- затверджує режим роботи,

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік,

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора і його заступників з питань навчально-тренувальної, виховної, фінансово-господарської діяльності,

- виносить на розгляд пропозиції щодо поліпшення організації спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи,

- вносить на розгляд педради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу,

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішення,

- залучає громадськість, батьків до участі а проведенні спортивно-масових, фізкультурно-оздоровчих заходів,

- стимулює спортивні досягнення працівників і їх вихованців.

9.4.Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора