A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки
Жашківської міської ради Черкаської області

        Положення про внутрішню  систему забезпечення якості освіти

Дата: 22.11.2022 10:19
Кількість переглядів: 82

 

 

 СХВАЛЕНО:

рішенням педагогічної ради,

протокол від 1.11.2022 № 4

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ДЮКФП

__________ Дмитро МАЗУР

 

                              Положення про внутрішню

                    систему забезпечення якості освіти

 

                                ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Внутрішня система забезпечення якості освіти Дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки (далі – Внутрішня система) – це сукупність компонентів, які визначають якість освітньої діяльності, що встановлює рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, спрямованого на здобуття якісної позашкільної освіти.

2У цьому положенні терміни і поняття вживаються в такому значенні (ст.1 Закону України «Про освіту»):

-  безпечне освітнє середовище - сукупність умов у закладі позашкільної освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпечності та якості харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (зокрема шляхом булінгу (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також унеможливлюють вживання на території та в приміщеннях закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин п.1, 2-1);

-  здобувачі освіти – вихованці, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти (п.1, 8);

-  компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність (п.1, 15);

-  освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей (п.1, 16);

-  освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті (п.1, 17);

-   освітня програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання (п.1, 19);

-  особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту (п.1, 20);

-  педагогічна діяльність – інтелектуальна, творча діяльність педагогічного працівника або самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей (п.1, 21);

- універсальний дизайн у сфері освіти - дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну (п.1, 28);

- якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг (п.1, 29);

- якість освітньої діяльності - рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг (п.1, 30).

При розробленні внутрішньої системи забезпечення якості освіти  враховано норми законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту, положення Національного стандарту ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) «Системи управління якістю», його основні положення та словник термінів, у тому числі його основні принципи:

Орієнтація на замовника. Основна увага в управлінні якістю закладу позашкільної освіти приділяється задоволенню потреб дітей, батьків або законних представників дітей, суспільства і держави та прагненню до перевершення їх очікувань.

Лідерство. Управлінці на всіх рівнях структури установлюють єдність призначеності та напрямків розвитку закладу позашкільної освіти  і створюють умови для задіяння персоналу задля досягнення цілей у сфері якості.

Залученість персоналу. Компетентний, правомочний та задіяний персонал на всіх рівнях суттєво важливий для покращення спроможності закладу позашкільної освіти створювати цінності.

Поліпшення. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти — це постійний процес, за допомогою якого відбувається вдосконалення освітньої діяльності, підтримується дієвість закладу, забезпечується відповідність змінам в освітній сфері, створюються нові можливості тощо.

Прийняття рішень на підставі фактичних даних. Рішення, базовані на аналізі й оцінюванні даних та інформації, з більшою ймовірністю уможливлюють бажані результати закладу позашкільної освіти.

Керування взаємовідносинами. Для досягнення сталого успіху заклад позашкільної освіти управляє своїми взаємовідносинами з відповідними зацікавленими сторонами (учасниками освітнього процесу, власниками).

Цілісність системи управління якістю. Досягнення узгоджених і передбачуваних результатів шляхом процесного управління діяльністю  як взаємопов’язаними процесами, що функціонують як цілісна система у закладі позашкільної освіти.

Відкритість: прозорість критеріїв, процедур і результатів для учасників освітнього процесу, засновників, місцевої громади.

Гнучкість і адаптивність: здатність системи змінюватись під впливом сучасних тенденцій розвитку суспільства, зміни освітньої політики держави.

Внутрішню систему забезпечення якості освіти в ДЮКФП розроблено як інструмент управління якістю освіти (абзац сьомий частини першої статті Закону України «Про позашкільну освіту»). Її компоненти визначено з урахуванням впливу на якість діяльності закладу позашкільної освіти для забезпечення його ефективної роботи та сталого розвитку відповідно.

ЦІЛІ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

         Цілями Внутрішньої системи є:

- забезпечення рівних умови для навчання і розвитку вихованців, незалежно від їхньої статі, релігії, доходів родини, місця проживання тощо;

- надання якісних освітніх послуг та підвищення довіри до результатів навчання;

- створення та підтримання в закладі позашкільної освіти безпечного освітнього середовища;

-  прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо реалізації політики забезпечення якості освіти та освітньої діяльності закладу;

-  забезпечення принципів та механізмів реалізації академічної академічної свободи і академічної доброчесності в закладі освіти;

-  створення умов навчання та праці, які забезпечують партнерство учасників освітнього процесу;

- відстеження результатів навчання осіб з особливими освітніми потребами для створення оптимальних умов їхнього навчання та розвитку;

- постійне вдосконалення якості педагогічної діяльності, системи оцінювання закладу позашкільної освіти, освітнього середовища;

-  підвищення ефективності використання інформаційних, матеріальних і кадрових ресурсів у закладі;

-  відстеження функціонування освітніх та управлінських процесів і внесення необхідних корективів;

-  отримання постійного зворотного зв’язку щодо якості результатів навчання вихованців та вчасне реагування на виявлені проблеми;

- забезпечення прозорості діяльності закладу позашкільної освіти, що підвищує довіру учасників освітнього процесу до нього;

- інших цілей, визначених закладом позашкільної освіти.

КОМПОНЕНТИ  СИСТЕМИ

Компонентами (складниками) внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ДЮКФП є:

-  стратегія (політика) забезпечення якості освіти;

- система та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

- критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної  діяльності педагогічних працівників;

- критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

-  забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, зокрема для самостійної роботи здобувачів освіти:

• забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом позашкільної освіти;

• створення в закладі позашкільної освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

- процедури забезпечення якості освіти (моніторинг процесів системи);

-  інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу позашкільної освіти.

СТРАТЕГІЯ (ПОЛІТИКА) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

В ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОМУ КЛУБІ ФІХЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в ДЮКФП визначається інтересами учасників освітнього процесу щодо якості позашкільної освіти, яка надається в ДЮКФП, а також засадами державної політики щодо якості освіти (ст. 6 Закону України «Про освіту»).

Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в ДЮКФП ґрунтується на таких ціннісних орієнтирах:

- задоволення потреб дітей, батьків або законних представників дітей, суспільства і держави та прагненню до перевершення їх очікувань.

- сприяння здобувачам освіти у формуванні та реалізації їхніх індивідуальних освітніх траєкторій;

- партнерство та професійна взаємодія у навчанні, вихованні, розвитку та соціалізації здобувачів освіти та професійній взаємодії;;

- недискримінація, запобігання та протидія булінгу (цькуванню);

- прозорість та інформаційна відкритість діяльності закладу позашкільної освіти, у тому числі внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечення академічної свободи учасників освітнього процессу;

 - дотримання принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу;

- справедливе та об’єктивне оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти і професійної діяльності педагогічних працівників.

- сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників. 

СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

Для забезпечення академічної доброчесності в закладі розроблено Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу (затверджено педагогічною радою (протокол від 01.11.2022 № 4), в якій визначено механізми і процедури забезпечення академічної доброчесності учасників освітнього процесу. 

ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Процедури забезпечення якості освіти в ДЮКФП сформовано відповідно до абзацу сьомого частини першої статті Закону України «Про позашкільну освіту» та Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти (затверджено наказом Державної служби якості освіти України від 29.09.2021 № 01-11/66).

Забезпечення академічної доброчесності здійснюється шляхом інформування учасників освітнього процесу про принципи академічної доброчесності та запобігання академічної недоброчесності за допомогою встановлення певних правил в освітньому процесі, реагування на випадки порушення академічної доброчесності, визначених у Положенні про академічну доброчесність.

         З метою аналізу умов надання позашкільної освіти, якості освіти, що надається в закладі, щорічно та/або періодично; комплексно та/або за певним напрямом освітньої діяльності закладом здійснюється самооцінювання діяльності.

Функції самооцінювання:

- отримання порівняльних даних, виявлення динаміки розвитку і факторів впливу на неї;

- упорядкування інформації про стан і динаміку якості освітнього процесу;

- координація діяльності організаційних структур (методичні об’єднання педагогів відділів, творчі групи), задіяних до проведення моніторингу.

Форми самооцінювання:

- самооцінювання власної діяльності педагогічними працівниками, вихованцями, управлінцями;

- оцінювання педагогічної діяльності керівників гуртків завідувачами (кураторами) відділів;

- зовнішнє оцінювання якості освітнього середовища, позашкільної освіти батьками здобувачів освіти.

Для організації та проведення самооцінювання в ДЮКФП створюється робоча група та визначається особа  / особи, відповідальна / відповідальні за проведення процедур самооцінювання та узагальнення результатів.

До складу групи входять керівник закладу / його методист, керівники гуртків, вихованці, батьки. До складу цієї групи можуть входити представники засновників закладу, громадських організацій.

Самооцінювання якості освіти здійснюється в три етапи:

Підготовчий – визначення об’єкту вивчення, визначення мети, інструментів  і процедур самооцінювання;

практичний (збір інформації) – аналіз документації, відвідування занять, проведення анкетування, опитування;

аналітичний – систематизація та аналіз інформації, прийняття управлінських рішень, коригування, прогнозування, контроль за виконанням прийнятих управлінських рішень.

Самооцінювання якості освіти в ДЮКФП здійснюється з використанням інструментів самоаналізу, розроблених з урахуванням Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти, затверджених наказом Державної служби якості освіти України від 29.09.2021 № 01-11/66 і затверджено наказом Будинку дитячої та юнацької творчості.

У самооцінюванні  ДЮКФП  використовується інформація результатів моніторингів згідно Порядку проведення моніторингу якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 лютого 2020 року за № 154/34437. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ

ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

    Забезпечення якості освіти в ДЮКФП здійснюється за напрямами:

1.Освітнє   середовище  закладу позашкільної  освіти.

2.Система оцінювання здобувачів освіти.

3.Педагогічна діяльність педагогічних працівників  .

4.Управлінські процеси з використанням вимог, критеріїв та індикаторів самооцінювання.

Вимоги / правила оцінювання освітнього середовища закладу позашкільної освіти реалізуються через розгляд питань щодо наявності необхідних ресурсів для створення безпечного, вільного від будь-яких форм насильства і дискримінації, комфортного, інклюзивного, мотивуючого, розвивального освітнього середовища, інклюзивного освітнього середовища.

Вимоги / правила оцінювання здобувачів  освіти реалізуються через відкриту, прозору та зрозумілу для здобувачів освіти систему оцінювання їхніх освітніх досягнень, процедури внутрішнього моніторингу результативності тощо.

Вимоги / правила оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників реалізуються через оцінку організації педагогічної діяльності та якості навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності, їх виховання і розвитку їх компетентностей, співпраці з учасниками освітнього процесу, ефективності цієї педагогічної діяльності та підвищення педагогічними працівниками свого професійного рівня.

Вимоги / правила оцінювання управлінської діяльності реалізуються через оцінювання організаційно-правових засад діяльності закладу в інтересах його розвитку, інформаційної прозорості, конструктивної співпраці з учасниками освітнього процесу та громадою, раціональної кадрової політики, створення умов для професійного розвитку педагогічних працівників.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Переважною формою оцінювання в ДЮКФП  є формувальне оцінювання, спрямоване на оцінювання освітнього поступу вихованців, формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, розвиток їх здатності до само оцінювання, дотримання принципів академічної доброчесності.

Вимоги, критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчання  визначаються у навчальній програмі творчого об’єднання (розділ «Прогнозований результат: рівень знань, умінь і навичок, сформованість компетентностей).

При оцінюванні результативності освітньої діяльності вихованців ураховується результативність їх участі в масових заходах ( конкурсах, змаганнях тощо) різних організаційних рівнів, що є підставою для відзначень / нагороджень / подання на призначення стипендії.

Результативність участі вихованців у масових заходах різних організаційних рівнів відображається у щорічному моніторингу результативності, що є складовою плану роботи закладу за навчальний рік.

ОЦІНЮВАННЯ  ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Основними критеріями для оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників є:

освітній рівень педагогічних працівників;

результати атестації;

систематичність підвищення кваліфікації;

наявність педагогічних звань, відомчих, державних нагород;

організація педагогічної діяльності та навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності та її ефективність,

співпраці з учасниками освітнього процесу,

результативність освітньої діяльності вихованців;

здійснення інноваційної діяльності: участь у розробленні навчальних програм, посібників, методичних рекомендацій, підготовки статей тощо;

підвищення педагогічними працівниками свого професійного рівня.

участь у навчально-методико заходах, у т.ч. конкурсних;

співпраця з учасниками освітнього процесу.

ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

  Для самооцінювання використовуються наступні методи отримання інформації:

 вивчення документації;

- спостереження за освітнім середовищем;

-вивчення педагогічної діяльності педагогічних працівників щляхом спостереження (за організаційними формами освітнього процесу);

- опитування (анкетування).

Вивчення документації ДЮКФП, гурткової роботи дозволяє оцінити стан організації освітньої діяльності, прийняті управлінські рішення та оцінити стан їх виконання.

Шляхом спостереження за освітнім середовищем фіксується створення в закладі освіти безпечних та нешкідливих умов навчання та праці, безпечного  освітнього середовища, інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування, наявність / відсутність необхідних для освітнього процесу  ресурсів (у тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти), матеріально-технічної та науково-методичної бази.

Спостереження за різними організаційними формами освітнього процесу дозволяє оцінити освітні досягнення здобувачів освіти (сформовані компетентності, цінності) та стан педагогічної діяльності педагогічних працівників (володіння педагогічними технологіями, дотримання академічної доброчесності тощо).

Опитування дозволяє отримати інформацію про учасників освітнього процесу та їх ставлення до освітнього процесу в закладі.

Опитування здобувачів освіти шляхом анкетування освіти можливе при досягненні віку від 14 років.

Інструментарій для самооцінювання освітніх і управлінських процесів ґрунтується на вимогах і критеріях для зовнішнього оцінювання якості освіти (інституційного аудиту).

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ САМООЦІНЮВАННЯ,  

РІВНЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ

         Інформація, отримана у процесі самооцінювання, узагальнюються робочою групою в аналітично-інформаційних матеріалах.

Узагальнені результати самооцінювання якості освіти порівнюються зі сформульованими цілями та встановлюються відповідні рівні якості освіти та ступені ризику для системи (закладу).

Отримана інформація використовується для порівняння та відстеження динаміки розвитку закладу, що сприятиме реалізації основної цілі – забезпечення якості позашкільної освіти, успішному розвитку кожного учасника освітнього процесу і є підґрунтям для  внесення змін до стратегії розвитку закладу, визначення шляхів удосконалення освітніх і управлінських процесів та інших питань внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

На основі встановлених рівнів забезпечення якості освіти визначається ступінь ризику для кожної з підсистем та розробляється план заходів для зниження ступеня ризику. За результатами самооцінювання приймаються управлінські рішення, здійснюється планування та корегування планів роботи, розробляються методичні рекомендації тощо, що має забезпечити покращення управління освітнім процесом. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Прозорість та інформаційна відкритість закладу позашкільної освіти  визначається ст. 30 Закону України «Про освіту» і забезпечується розміщенням результатів самооцінювання якості освіти на сайті закладу (п.2  ст.30 Закону України «Про освіту»).

На сайті ДЮКФП оприлюднюються вимоги, критерії, індикатори і правила оцінювання здобувачів освіти, правила оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників; управлінської діяльності.

Результати щорічного самооцінювання якості освіти розглядаються на засіданні педагогічної ради до початку нового навчального   року. Результати самооцінювання є складовою частиною річного звіту про діяльність закладу.

Заклад забезпечує прозорість результатів шляхом оприлюднення результатів на сайті закладу. Отримані результати обговорюються також з представниками батьківської громадськості та дитячого самоврядування.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора