A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки
Жашківської міської ради Черкаської області

​​​​​​​Нормативно-правові документи

    ЗАТВЕРДЖЕНО

    Наказом  № 40-ОД від  «27» 03. 2018 року

    Начальник  відділу освіти

    Жашківської міської ради

     ___________ В.М.Савицька

 

  

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

ЖАШКІВСЬКОГО ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО КЛУБУ

ФІЗИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ ЖАШКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

          ПРИЙНЯТО

          Загальними зборами трудового колективу

          Протокол від « 5» березня 2018 року № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 р.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки є закладом позашкільної освіти, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Жашкова та є правонаступником дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки відділу освіти Жашківської районної державної адміністрації.

1.2.Повна назва:  Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки Жашківської міської ради Черкаської області.

Скорочена назва:  ДЮКФП.

Код ЄДРПОУ 25922373

1.3. Юридична адреса: 19200, Черкаська область

                                     м. Жашків вул. Соборна,56

                                      телефон 6-07-28

місце знаходження:  Черкаська область, м. Жашків, вул. Миру, 11

1.4.Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки має печатку та штамп встановленого зразка, Код ЄДРПОУ, самостійний баланс, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, може мати власну символіку, може відкривати рахунки в установах банків.

1.5.Засновником (власником) ДЮКФП є Жашківська міська рада.

 

1.6.Діяльність ДЮКФП будується на принципах:

 • доступності позашкільної освіти всім громадянам України ;
 • гуманізму;
 • демократизму;
 • взаємозв’язку розумового, морального, фізичного, естетичного виховання;
 • добровільності вибору форм позашкільного навчання і видів діяльності;
 • науковості, світського характеру освіти;
 • правового і соціального захисту вихованців у їх прагненні довільного, різнобічного розвитку особистості.

1.7.Основними завданнями діяльності ДЮКФП є:

 • виховання громадянина України;
 • виховання поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу;
 • залучення дітей та учнівської молоді до систематичних занять фізкультурою і спортом;
 • здійснення фізкультурнооздоровчої і виховної роботи;
 • здійснення фізкультурнооздоровчої  роботи, направленої на зміцнення здоров’я дітей та їх всебічний фізичний розвиток;
 • забезпечення придбання вихованцями знань в області гігієни, першої медичної допомоги і оцінки фізичного стану;

 

1.8.ДЮКФП у своїй діяльності керується  Конституцією України,  Законами України «Про освіту»,  «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад,  іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої  влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та власним статутом.

1.9.ДЮКФП взаємодіє із закладами освіти, школами-інтернатами, дитячими будинками, закладами загальної середньої освіти, профтехучилищами, закладами дошкільної освіти  і виконує такі функції:

 • проводить широку культурноосвітню роботу серед школярів та учнівської молоді;
 • формує і розвиває інтереси та здібності вихованців, сприяючи всебічному розвитку їх особистості;
 • проводить спортивномасову роботу;
 • здійснює фізкультурнооздоровчу роботу;   
 • сприяє розвитку Олімпійського руху в Україні, підготовці збірних команд для участі в обласних змаганнях, створенню місцевих громадських спортивних секцій;
 • є регіональним, організаційнометодичним центром в наданні всебічної допомоги школам, в організації позакласної та позашкільної роботи з фізичної культури.
  1. ДЮКФП самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.
  2. Навчання та виховання у ДЮКФП ведеться державною мовою.
  3. ДЮКФП несе відповідальність перед особою, суспільством та державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних  стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.
  1. ДЮКФП має право:
 • проходити в установленому порядку державну атестацію;  
 • визначати форми, методи і засоби організації освітнього, фізичнооздоровчого процесу за погодженням із власником;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні  робочі навчальні плани, програми;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 •  володіти і розпоряджатися рухомим та нерухомим майном у порядку встановленому законодавством України, відповідно до цього Статуту.
 • отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні та використанні власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу, мережу спортивнооздоровчих підрозділів.
 • порушувати перед Черкаським обласним відділенням Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства  освіти і науки України клопотання щодо присвоєння спортивних і почесних звань працівникам ДЮКФП.
  1. Медичне обслуговування вихованців та відповідні умови для його організації забезпечується засновником.
  2. В ДЮКФП створюється і функціонує методичне об’єднання керівників гуртків.
  3. Взаємовідносини ДЮКФП з юридичними  і фізичними особами визначається угодами, що складені між ними.

 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. ДЮКФП планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного плану та календарного плану спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи ДЮКФП, визначаються перспективи його розвитку.

ДЮКФП планує свою роботу самостійно відповідно до річного плану роботи, погодженого з відділом освіти Жашківської міської ради.

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України.

Робочий навчальний план ДЮКФП  затверджується відділом освіти Жашківської міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад занять та режим роботи.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану керівники гуртків самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття позашкільної освіти на рівні державних стандартів.

2.4. ДЮКФП здійснює освітній процес за денною формою навчання.

2.5. Зарахування вихованців до ДЮКФП здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для дошкільнят-заяви батьків) та з письмового дозволу лікаря поліклініки по місцю проживання.

У випадку вибуття вихованця з групи керівник гуртків доукомплектовує групу в місячний термін.

2.6.Обсяг педагогічного навантаження у ДЮКФП визначається його директором згідно із законодавством.

  Перерозподіл та зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється керівником ДЮКФП у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням чинного законодавства.

2.7. Навчальні заняття розпочинаються з 01 вересня.

2.8.Гуртки ДЮКФП класифікуються за двома напрямками:

- групи загальної фізичної підготовки;

- групи спеціальної фізичної підготовки.

Діяльність гуртків спрямована на розвиток фізичних і спортивних якостей вихованців, зміцнення їх здоров’я, виявлення здібних та обдарованих дітей і набуття ними знань з загальної фізичної та технічної підготовки, знань і навичок по теоретичній і спеціальній фізичній підготовці з окремого виду спорту, участь вихованців у змаганнях, турнірах, матчевих зустрічах.

2.9. Тривалість одного заняття в гуртках загальної фізичної підготовки становить для дітей:

віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

старшого віку - 45 хвилин.

 

Тривалість одного заняття в гуртках загальної фізичної підготовки не повинна перевищувати 2-х академічних годин, в гуртках спеціальної фізичної підготовки - 3-х годин.

2.10. Щоденна кількість і послідовність навчально-тренувальних занять визначається розкладом, погодженим радою ДЮКФП і затверджується директором.

Для підготовки команд і вихованців, допущених до участі у Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях, клуби мають право в межах виділених коштів на навчальну роботу проводити навчально-тренувальні збори тривалістю до 12 днів – до Всеукраїнських змагань і до 18 днів – до Міжнародних змагань. Для фінансування навчально-тренувальних зборів та змагань використовувати кошти спонсорів, інших джерел.

2.11. У ДЮКФП визначення рівня досягнень учнів здійснюється на основі прийняття контрольних нормативів, результатів участі в змаганнях, підготовки із числа гуртківців спортсменів – розрядників.

Ведеться систематичний облік результатів по загальній і спеціальній фізичній, технічній, теоретичній, спортивній підготовці вихованців (о с о б и с т а  картка учня).

У документі про позашкільну освіту відображається рівень досягнень спортивних результатів і фізичної підготовленості.

2.12. Порядок переведення учнів в групи наступного року навчання і випуск гуртківців здійснюється на підставі перевідних і випускних контрольних нормативів за рішенням педагогічної ради клубу.

2.13. Вихованцям, які успішно пройшли етапи підготовки в клубі, видається свідоцтво з відображенням рівня досягнутих спортивних результатів і фізичної підготовленості.

Випуск учнів оформляється наказом директора клубу.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками навчально-тренувального, освітнього процесу в дитячо-юнацькому клубі фізичної підготовки є:

        - вихованці,

        - директор, заступник директора по навчально-виховній (методичній)

          роботі,

        - керівники гуртків,

        - інші працівники, батьки або особи, що їх замінюють.

 

3.2. Права і обов’язки вихованців, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Вихованці мають гарантоване державою право:

        - займатися в одному або в двох гуртках клубу,

        - брати участь в обговоренні відповідних питань на зборах членів гуртка,клубу,

        - брати участь в роботі органів громадського самоврядування клубу,

        - безкоштовно користуватися під час навчально-тренувальних занять, змагань і виступах, що проводяться на базі клубу та інших закладів, інвентарем, обладнанням, спортивною формою,взуттям, в межах фінансування, виділеного на ці цілі,

        - за успіхи в освітньому процесі, змаганнях, виступах нагороджуються грамотами, цінними подарунками іт.д.,в межах фінансування, виділеного на ці цілі,

        - на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність,

        - на безпечні і нешкідливі умови тренування та праці.

3.4. Вихованці зобов’язані:

        - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками,

підвищувати загальнокультурний рівень,

        - дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку,

        - бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна,

        - постійно підвищувати свою теоретичну, технічну,  загальну і

спеціальну фізичну підготовку,

        - виконувати плани групових та індивідуальних занять,

        - виконувати спортивний режим і гігієнічні вимоги,

        - систематично вести щоденник самоконтролю,

        - поєднувати заняття фізкультурою з успішним навчанням у школі,

        - систематично відвідувати навчально-тренувальні заняття,

        - брати активну участь у фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах,

        - дотримуватись вимог медичного контролю, проходити медичний огляд

3.5 Педагогічним працівником ДЮКФП може бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в позашкільних навчальних закладах. Педагогічним працівником ДЮКФП може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу.

3.6. Прийняття на посаду й звільнення з посади педагогічних та інших працівників, та трудові відносини, що виникають у процесі виконання трудових обов’язків працівниками врегульовуються нормами чинного законодавства України про працю, Законом України «Про позашкільну освіту» та цим Статутом.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

        - захист професійної честі, гідності,

        - самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для  здоров’я вихованців,

        - участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу,

        - проведення в установленому порядку науково-дослідницької,експериментальної роботи,

        - виявлення педагогічної ініціативи,

        - позачергову атестацію, згідно з вимогами чинного законодавства,

        - підвищення кваліфікації, перепідготовку       

 

     Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Керівники гуртків зобов’язані:

        - нести відповідальність за життя і здоров’я дітей,

        - комплектувати групи гуртків, згідно вимог чинного законодавства,

        - проводити виховну і навчально-тренувальну роботу з гуртківцями,

        - виконувати навчальні програми,

        - здійснювати контроль за своєчасним проходженням медогляду учнів,

        - слідкувати за дисципліною і контролювати відвідування,

        - забезпечувати безпеку проведення занять і додержування санітарно-гігієнічних вимог,

        - вести систематичний облік результатів по загальній і спеціальнійфізичній, технічній, теоретичний і спортивній підготовці вихованців (особиста картка учня),

        - систематично підвищувати свою кваліфікацію,

        - брати участь в методичних семінарах з питань сучасної методикинавчання і тренування,

        - надавати практичну допомогу закладам загальної середньої освіти в організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи, проведенняспортивних заходів,

        - використовувати найбільш ефективні і цікаві форми та методи проведення занять,

        - проводити оздоровчу, спортивно-масову роботу в групах,

        - дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність   вихованця,

        - захищати дітей від будь-яких форм фізичного чи психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків,тютюну, інших шкідливих звичок,

        - постійно підвищувати педагогічну майстерність, загальну культуру, виконувати Статут клубу, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору,

        - виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів управління освітою,

        - брати участь у роботі педагогічної ради клубу.

3.9. Батьки вихованців та особи, які їх заміняють мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування ДЮКФП;

- звертатися до органів управління освітою, директора ДЮКФП та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності ДЮКФП;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ДЮКФП;

- захищати законні інтереси вихованців в органах громадського самоврядування ДЮКФП та у відповідних державних, судових органах.

3.10. У ДЮКФП обов’язково проводиться атестація керівників гуртків. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11. Керівники гуртків, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

                               ІV. УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

4.1. Управління ДЮКФП здійснюється його власником– Жашківською міською радою або уповноваженим ним органом.

До виключної компетенції засновника (власника) належить:

- утворення, реорганізація, ліквідація ДЮКФП;

- затвердження Статуту ДЮКФП та змін до нього;

- затвердження обсягу фінансування ДЮКФП;

- формування, затвердження та зміна розміру статутного фонду ДЮКФП;

- розпорядження рухомим та нерухомим майном, що перебуває у власності засновника (власника) та користуванні ДЮКФП;

- затвердження структури та чисельності ДЮКФП;

- інші повноваження, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

4.2. Безпосереднє керівництво ДЮКФП здійснює директор, яким може бути громадянин України, що має вищу  освіту, вільно володіє державною мовою, має організаційні здібності, фізичний та психологічний стан якого не перешкоджає виконанню посадових обов’язків, і стаж педагогічної роботи не менше як три роки.

Керівник призначається на посаду та звільняється з посади у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом.

4.3. Директор, його заступник, педагогічні та інші працівники ДЮКФП призначаються на посади відповідно до законодавства.

4.4. Директор  ДЮКФП:

- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і

  розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового

  рівня працівників.

- організовує освітній процес.

- забезпечує контроль за виконанням планів і програм, якістю знань, умінь, навичок з теоретичної, загальної фізичної і соціальної підготовки вихованців,

- створює належні умови для здобуття позашкільної освіти,

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки.

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДЮКФП,

- організовує виконання кошторису доходів і видатків, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства,

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам клубу відповідно до законодавства,

- представляє ДЮКФП в усіх підприємствах, установах та  організаціях і відповідає перед власником за результати діяльності закладу.

 

- дає дозвіл на участь діячів науки, видатних спортсменів, працівників підприємств, установ в освітньому процесі,

- забезпечує право на захист вихованців від будь-яких форм фізичного або психічного насильства,

- видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження і контролює їх виконання,

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників клубу,

- затверджує посадові обов’язки працівників ДЮКФП, правила внутрішнього трудового розпорядку із погодженням профспілкового комітету.

4.5. Директор є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління ДЮКФП.

4.6. Педагогічна рада ДЮКФП розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-тренувального, виховного процесу, планування та режиму роботи клубу,

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження досягнень науки і передового педагогічного досвіду,

- підсумки фізкультурно-оздоровчої роботи, направленої на зміцнення здоров’я дітей,

- переведення гуртківців до наступного року навчання, випуск гуртківців та присвоєння спортивних розрядів, звань громадський інструктор і юний суддя,

- моральне та матеріальне заохочення вихованців та керівників гуртків.

4.7. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб ДЮКФП.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше двох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-тренувального процесу.

4.8. Вищим органом громадського самоврядування ДЮКФП є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні  збори:

- обирають раду ДЮКФП, її голову, встановлюють термін їх повноважень,

- заслуховують звіт директора і голови ради,

розглядають питання навчально-тренувальної, методичної, фінансово-господарської, спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи,

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників,

4.9. В період між загальними зборами діє рада ДЮКФП.

4.9.1.  Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу,

- об’єднання педагогічного колективу, вихованців, батьків, громадськості щодо розвитку клубу,

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління,

- підвищення ролі громадськості у вирішені питань пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу,

- розширення колегіальних форм управління клубом.

   1. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчального процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями,

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку клубу та сприяння навчально-тренувальному, спортивно-масовому, оздоровчому процесам,

- формування навичок здорового способу життя,

- створення належного педагогічного клімату в клубі,

- сприяння залученню дітей до систематичних занять фізкультурою і спортом, їх фізичному розвитку,

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення тренування гуртківців, творчих пошуків роботи керівників гуртків,

- стимулювання роботи, спортивних досягнень працівників та вихованців,

4.9.3. Рада  ДЮКФП:

- організовує виконання рішень виконавчих зборів,

- вносить пропозиції щодо зміни типу, Статуту,

- затверджує режим роботи,

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік,

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора і його заступників з питань навчально-тренувальної, виховної, фінансово-господарської діяльності,

- виносить на розгляд пропозиції щодо поліпшення організації спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи,

- вносить на розгляд педради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу,

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішення,

- залучає громадськість, батьків до участі а проведенні спортивно-масових, фізкультурно-оздоровчих заходів,

- стимулює спортивні досягнення працівників і їх вихованців.

4.9.4.Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

 

V.   МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА  БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база ДЮКФП включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, інші матеріальні цінності, що перебуває у його оперативному управлінні.

5.2. Для забезпечення навчально-тренувального процесу, спортивно-масової роботи база ДЮКФП складається із орендованих у закладів загальної середньої освіти спортивних залів, шахового клубу, спортивного м’якого і твердого інвентарю, обладнання.

 

           VI.  ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність ДЮКФП проводиться відповідно до законодавства і Статуту.

Фінансово-господарська діяльність здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Фінансування дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки здійснюється за рахунок коштів державного, місцевого бюджету, а також за рахунок джерел, не заборонених законодавством України.

6.3. Додатковими джерелами фінансування і формування коштів є:

- кошти, отримані відповідно ст.78 Закону України « Про освіту» за надання платних освітніх та інших послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України   

- кошти гуманітарної допомоги,

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, підприємств, установ, організацій та окремих громадян,

- інші надходження.

Кошти отримані ДЮКФП з додаткових джерел фінансування використовуються для провадження діяльності, передбаченої його Статутом.

6.4. ДЮКФП в процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту.

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований,

- розвивати власну матеріальну базу,

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства і Статуту,

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству і Статуту,

- орендувати необхідне йому обладнання, спортивну базу, користуватися послугами підприємств, організацій, фізичних осіб, які сприяють поліпшенню спортивно-масової, навчально-тренувальної роботи ДЮКФП,

- безкоштовно одержувати матеріальні цінності (будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби), кошти з благодійних, громадських фондів, місцевих органів влади, підприємств, окремих громадян,

- в порядку встановленому законодавством утворювати асоціацію та інші організаційні структури, створеними фірмами іноземних держав, займатися посередницькою діяльністю, створювати дитячі центри відпочинку, спортивно-масових, оздоровчих заходів,

- для проведення навчально-тренувальної, спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи та заходів ДЮКФП надається в користування спортивні об’єкти, безоплатно або на пільгових умовах.

6.5. Майно  ДЮКФП може вилучатися власником лише за умови подальшого використання цього майна та коштів отриманих від його реалізації, встановленими Кабінетом Міністрів України.

6.6. Ведення діловодства та звітності у ДЮКФП здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

6.7. Бюджетні асигнування на ДЮКФП, включаючи кошти освітніх субвенцій,

позабюджетні кошти та кошти, отримані закладом  як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти спрямовуються на діяльність, визначену установчими документами ДЮКФП (Розділ X, ст. 79 Закону України  « Про освіту» ).

- Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять ДЮКФП у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком.

- У разі одержання коштів з інших джерел, бюджетні та галузеві асигнування ДЮКФП  не зменшуються.

- ДЮКФП самостійно розпоряджається надходженнями від провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої його установчими документами.

 

VII.   ДІЯЛЬНІСТЬ  ДЮКФП  У  РАМКАХ  МІЖНАРОДНОГО

СПІВРОБІТНИЦТВА

 

7.1. ДЮКФП має право на участь у міжнародній діяльності.

      Клуб здійснює добір та несе відповідальність за підготовку та оформлення виїзду керівників гуртків, спортсменів за кордон з метою роботи, навчально-тренувальних зборів, змагань, обміну досвідом, оздоровлення та інших заходів.

     Використовуючи міжнародні  зв’язки, клуб має право укладати угоди з зарубіжними організаціями про обмін тренерами та учнями, про створення спільних підприємств, проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з різних видів спорту, а також вступати у міжнародні організації у відповідності з чинним законодавством.

7.2. Клуб здійснює прийом  іноземних делегацій при наявності відповідних умов.

7.3. Зовнішню економічну діяльність та міжнародні зв’язки клубу в нових умовах господарювання здійснюється самостійно у відповідності з чинним законодавством.

 

 

VIII.  КОНТРОЛЬ  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ  ДЮКФП

 

8.1. Державний  нагляд ( контроль) за діяльністю клубу здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики у сфері позашкільної освіти та забезпечується спеціально установленим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, громадськими об’єднаннями та іншими  інститутами громадянського суспільства.

8.2. Основною формою державного нагляду (контролю) за діяльністю ДЮКФП є атестація, яка проводиться не рідше одного разу в 10 років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.

8.3. У період між атестацією проводиться перевірка з питань, пов’язаних з його освітньою діяльністю.

Зміст, види і періодичність цих перевірок визначається залежно від стану освітньої роботи, але не частіше одного-двох разів на рік.

Перевірки з питань, не пов’язаних з освітньою діяльністю проводиться його власником відповідно до законодавства.

8.4.  Громадський  нагляд (контроль) за діяльністю ДЮКФП здійснюється суб’єктами громадського нагляду ( контролю)- громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність  у сфері освіти, професійними об» єднаннями педагогічних працівників, об» єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

 

 

IX.  РЕОРГАНІЗАЦІЯ  АБО  ЛІКВІДАЦІЯ  ДЮКФП

9.1. Реорганізація або ліквідація проводиться на підставі рішення засновника ( власника).

9.2. При реорганізації або ліквідації захищаються трудові права працівників  ДЮКФП.

9.3. Ліквідація закладу освіти відбувається через позбавлення його статусу дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки та статусу юридичної особи засновником( власником) згідно чинного законодавства.

Дата: від до Скинути

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора